Daha önceki yazımda sentetik kannabinoidlerin ne olduğundan bahsetmiştim, bu yazımda ise; stajyerlık yaptığım çalışmanın gerekçesinden, çalışmanın amacından, katılımcı demografiğinden, çalışmada incelenen değerlerden,çalışmanın prosedüründen, ulaşılan bulgulara ve ileriki çalışmalarda neler yapılabileceğinden bahsedeceğim.

Çalışmanın gerekçesi:

Günümüzde muhtemelen yüzden fazla kannabinoid etkisi yaratan sentetik bileşen mevcut. Bu bileşenlerin, beyindeki CB1 ve CB2 reseptörlerini uyararak organik kenevirden çok daha güçlü bir etki yarattığı ve sentetik kannabinoid içeren ürünlerin popülerliğinin artıp, ulaşılabillirliğinin kolaylaştığı da bilinmekte, fakat JWH-018 kullanıcılarda yarattığı fizyolojik, psikolojik ve sosyal etkiye dair bilimsel bir çalışma bulunmamakta.

Çalışmanın amacı:

Yapılan çalışmanın amacı sentetik kannabinoidlerde sıkça rastlanan JWH-018 maddesinin sağlık profilini araştırmak ve yan etkilerini saptamaktı. Buna ek olarak, JWH-018’in insan denekler üstündeki farmakokinetik özellikleri belirlemekti.

(Bknz. Farmakokinetik özellikler, farmakoloji biliminin ilaçların vücuttaki emilimi, dağılımı, dönüşümü ve atılması gibi süreçlerini matematiksel modeller kurarak inceleyen bir alt dalıdır.)

Katılımcı demografiği:

Üniversite reklam panolarında ve Facebook sayfalarında çalışmanın reklamı yapıldı. Yapılan başvurular arasından 18-40 yaş arası sağlıklı, keyfi kenevir kullanıcıları seçildi. Sık kenevir kullanan veya hiç kenevir kullanmamış kişiler ise çalışmaya kabul edilmedi. Bu kriterlere uyan katılımcı adayları, önce doktor kontrölü ile değerlendirildi, doktor kontrolünden sonra 1 saatlik bir kısa bir toplantı ile test gününün nelerden oluştuğu ve katılımcılardan neler beklendiğine dair bilgilendirildi. Itirazı olmayan katılımcılar çalışmaya kabul edildi. Katılımcılar çalışmayı tamamlaması halinde 270€ ile ödüllendirildi. Toplamda 12 katılımcı vardı. 12 katılımcı, yedi erkek ve beş kadınlardan oluşmaktaydı.

Çalışmada incelenen değerler:

JWH-018 maddesinin sağlık değerlerini anlamak için, hayati değerler (vücut ısısı, kan basıncı, nabız ve solunum hızı), farmokokinetik özellikler (kan,idrar ve salya tahlili) ve katılımcıların belirttiği şikayetler/yan etkiler JWH-018 kullanımından  sonraki 12 saat boyunca incelemeye alındı. Kan, idrar ve salya numuneleri düzenli olarak toplandı.

Çalışma prosedürü:

Katılımcılara farklı günlerde olmak üzere bir doz placebo (0 mg, etkisiz doz) ve kilo başına 75μg’lik bir JWH-018 dozu verildi.

Katılımcılar 12 saat boyunca tıbbi gözetleme altında tutuldular, EKG, kan değeri, nabız, vücut ısısı, solunum hızı ve kalp ritimleri hastahaneden tahsil edilen doktor tarafından gün boyunca incelendi. Buna ilave olarak katılımcılar 12 saatlik süre zarfı içinde düzenli olarak bir çok bilişsel performans testi, nöropsikolojik batarya testi, ruh hali ve deneyimleri anketi ile verileri toplandı.

Çalışmanın sonuçları:

Çalışmadaki bulgular halen daha inceleme altında olsa da, ilk veriler JWH-018 maddesinin plasebo maddesine göre belli alanlarda önemli farklılıklar gösterdiğini işaret etmekte.

JWH-018 maddesinin kullanıldığı günlerde, katılımcıların maddeyi kullanmadığı günlere  nazaran daha yavaş  motor reflex dürtüleri sergilediği, ve daha fazla unutkanlık gösterdikleri bu farklılıklar arasında en belirgin olanlardır. Yüksek lisans tezimi bu noktaya odaklanarak yazmaktayım. Ileriki haftalarda tezim bitince Engindüşün Facebook sayfasından paylaşacağım.

Ileriki çalışmalarda ne yapılabilir?

Mevcut çalışmanın amacı, etkin madde ile pasif maddenin arasındaki farklılıkları göstermekti. Bu farklar gösterildiğine göre, üç yollu bir çalışma yapılıp; organik  kenevir, sentetik kannabinoid ve plasebo grupları arasındaki farklılık gözlenecektir. Böylelikle sentetik kannabinoid ve organik kenevir arasındaki farklar daha bariz ve bilimsel bir şekilde göz önüne serilecektir.